Betaling

U dient het volledige bedrag te betalen bij boeking.

Annulering

Bij annulering graag ten alle tijde contact opnemen met de verhuurder. Dit mag via mail of telefonisch. Wij raden u aan zelfstandig een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kan de chalet om 15:00 uur worden betrokken. Op de dag van vertrek dient de chalet om 10:00 uur te worden verlaten.

Schoonmaak

Het chalet dient netjes en bezemschoon te worden achtergelaten. De bedden dienen afgehaald te worden om vervolgens het beddengoed in de linnenzak in de hal te leggen. De afvalemmer in de keuken dient u te leeg achter te laten.
Afval kan in de daarvoor bestemde afvalbakken van de camping worden gedeponeerd. Op de afvalcontainer staat meer informatie over de lediging.

Borg

Er wordt een borg van 150 euro voor het gebruik van het Chalet in rekening gebracht. Het Chalet dient schoon, opgeruimd en zonder mankementen te worden achtergelaten.
Mankementen dienen te worden gemeld bij ons. Worden er, zonder melding, mankementen geconstateerd, dan zullen deze worden ingehouden op de terug te vorderen borg.

Plaats

Per plaats is één vervoermiddel (uitgezonderd fiets en motor) toegestaan.
Meerdere auto’s dient men op de algemene parkeerplaats voor de camping, buiten de poort te parkeren. Parkeren is gratis.
Inzake calamiteiten dient uw plaats en kampeermiddel te allen tijde bereikbaar te zijn voor medewerkers van de camping.
Een bijzet-tentje mag niet geplaatst worden.

Voorzieningen

De gas en elektravoorzieningen in het chalet voldoen aan de gestelde eisen van de door nutbedrijven gestelde normen.
(NEN 1010) Deze voorzieningen worden om de vijf jaar gekeurd in opdracht van
U heeft één elektra aansluiting van 20 Ampère.
U heeft één propaangas aansluiting.
TV: Diverse Nederlandse, Belgische, Duitse en Engelse zenders.
Internet is mogelijk; wificode hangt aan binnenzijde cv kast.

Verkeer

Met een slagboompas is toegang met de auto op de camping mogelijk.
Graag bij eerste toegang even telefonisch contact met 0654313090 ( verhuurder). De slagboom gaat dan open. Er mag één auto per slagboompas aangemeld zijn.
Op de camping mag er vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur niet met een auto gereden worden. Mocht u later dan 23.00 uur aankomen, dan kunt u uw auto parkeren op de parkeerplaats van camping buiten de poort.
In geval van calamiteiten kunt u met uw slagboompas en auto altijd van de camping af.
Op de camping is een maximum snelheid van 5 km toegestaan.

Aansprakelijkheid huurder

De huurder van het chalet is aansprakelijk voor alle zaken die, door hemzelf of andere gebruikers- op zijn betreffende perceel plaats vinden.

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of diefstal van de eigendommen van de huurder(s).
De verhuurder behoudt zich het recht voor in situaties waarin het verblijfsreglement noch de algemene leveringsvoorwaarden, aanvullende regels vast te stellen. Deze regels zullen aan al onze gasten kenbaar gemaakt worden en bezitten een terugwerkende kracht. De verhuurder kan slechts dan een aanvullende regel vaststellen, indien en voor zover een dringende reden daartoe aanleiding geeft.

Afval verwijdering

In de milieustraat zijn diverse containers geplaatst waarin u uw afval gescheiden kunt deponeren.
Huisvuil: Uitsluitend in een gesloten vuilniszak deponeren in de daarvoor bestemde container. De camping eigenaar haalt het huisvuil dagelijks op. Op de container staat vermeld wanneer deze geleegd wordt.

Barbecue reglement

Alleen toegestaan onder toezicht van een meerderjarig persoon.
De barbecue moet op een open plaats staan die tenminste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken.
De barbecue zodanig opstellen dat men deze niet eenvoudig kan omstoten.
Barbecue mag men niet verlaten alvorens het vuur is gedoofd.
Blusmiddel en/of zand (1 emmer), moet voor onmiddellijk gebruik in de directe nabijheid van de in gebruik zijnde barbecue gereed staan.

Bezoek

Logé ’s en bezoekers dienen zich bij aankomst te melden bij ons als verhuurders en alleen bij overnachting het dan geldende tarief per overnachting te betalen. U bent als huurder van het chalet aansprakelijk voor niet gemeld bezoek. (zie tarieven)

Brand: Hoe te handelen?

Blijf kalm en meldt de brand via 112. Vraag naar de brandweer en vermeld duidelijk uw naam, het adres, en of er sprake is van slachtoffers en diens toestand. Na 112 te hebben gesproken, meldt u zich bij de receptie of als deze gesloten is, via de intercom bij de dienstdoende beheerder. Vermeld: Wie u bent, waar het is en wat er gaande is. Volg het advies op van de dienstdoende beheerder. Voorkom alvast uitbreiding door gebruik te maken van de aanwezige brandblusapparatuur. Sluit indien van toepassing (en mogelijk) alle deuren en ramen.

Drinkwater

Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan om drinkwater te gebruiken voor het sproeien van tuinen, het wassen van auto en/of kampeermiddel, e.d. Gelieve de bloemen en planten – indien nodig – na 22.00 uur water te geven.

Energievoorzieningen

Elektra: Per meter is maximaal 20 Amp./4400W afname toegestaan. Geleverd gas: Propaangas.

Honden/Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Roken

Roken is niet toegestaan in het chalet/bijhorende schuurtje. Indien er toch wordt gerookt in het chalet zullen alle mogelijke kosten die hieruit voortvloeien worden doorberekend aan de huurder. Buiten, in de eigen tuin is voorziening getroffen om te roken.

Muziek

Tussen 23.00 en 08.00 uur mag er geen muziek hoorbaar zijn buitenom uw chalet.

Vandalisme/criminaliteit

Bij bewijs van vandalisme en of criminaliteit zal de schade aan de huurder worden doorberekend, zal aangifte gedaan worden bij de politie en zal de huurder na afhandeling van de kwestie per direct van het park worden verwijderd.

Vervoer

Auto’s, motoren en bromfietsen mogen niet harder rijden dan max. 5 km per uur en uitsluitend van ingang naar kampeerplaats. Laat u vooral ook de auto staan wanneer u zich alleen maar op het terrein van de camping begeeft. Dit alles om de rust en onze veiligheid te waarborgen.

Vuurkorf

Het branden in een vuurkorf, vuurton of ander open vuur is verboden.

Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft, neem dan contact op met ons via het bij u bekende telefoonnummer 0654313090 We zullen al het mogelijke in het werk stellen, deze in een redelijke termijn te beantwoorden en/of te verhelpen.